Til forside
 
Distriktskatalog - Info

Distriktskataloget dækker primært samlingerne i Århus (inkl. forfatterens indsamlinger) samt Otto Buhl's privatsamling. Disse udgør med omkring 15.000 individer knap halvdelen af de danske indsamlinger.

De i størrelsesordenen 20.000 blomstertæger i samlingerne på Zoologisk Museum, København, er ikke registreret. Enkelte fund, primært af sjældne arter, er dog medtaget i kataloget. Det er næppe sandsynligt at samlingerne i København vil blive registreret i nær fremtid.

På sigt er der planer om at "åbne op" for fotodokumenterede fund i distriktskataloget, men indtil videre indgår som hovedregel kun individer, hvor der foreligger belæg. I enkelte tilfælde, hvor konkrete fund nævnes i artsbeskrivelserne, er de dog medtaget, selv om belæg ikke foreligger eller ikke er set og registreret af forfatteren. Det gælder især mere sjældne arter.

Enkelte arter er indsamlet, men ikke registreret, i et eller flere distrikter. Det kan bl.a. skyldes, at materialet har været for ringe og er destrueret. I enkelte tilfælde er en art set, men ikke indsamlet, f.eks. i tilfælde hvor der kun er fundet små nymfer.

Kataloget omfatter 1.582 forskellige distriktsfund. Det svarer til ca. 68 % af de teoretisk mulige (hvis alle 212 arter var registreret i samtlige 11 kvadrater = 2.332). I skemaet nedenfor ses en sammenligning med tilsvarende distriktskataloger for biller, sommerfugle og edderkopper.
Selv om samlingerne i København som nævnt mangler at blive registreret, skønnes det, at en supplering med disse kun vil føje i størrelsesordenen 5-10% ekstra distriktsfund til. Desuden rummer samlingerne meget få dyr indsamlet efter 1975.

Det skal bemærkes, at visse områder af Danmark er stærkt overrepræsenteret - andre stærkt underrepræsenteret. Dette skyldes primært, at indsamlingerne bærer præg af, hvor de relativt få samlere har boet, haft sommerhus, besøgt familie etc.

Især store dele af Jylland samt Nordøstsjælland (NEZ) er godt undersøgt. Omvendt foreligger der påfaldende få indsamlinger fra Sydsjælland (SZ) og især Nordvestsjælland (NWZ). Billedet er i øvrigt nogenlunde det samme for samlingerne i København.

Pga. faktorer nævnt ovenfor, kan udbredelsen i følge distriktsangivelserne afvige en del fra angivelsen af en arts udbredelse på faktaarket, der er en vurdering foretaget på grundlag af en kombination af registrerede dyr, forfatterens egne erfaringer, angivelser i Gaun, samt udbredelsen i vore nabolande m.v.

  Blomstertæger Biller Sommerfugle Edderkopper
Antal distriktsfund i %

(100 % = alle arter fundet i alle distrikter)
 68  68 74 61
Reference Skipper 2013 Hansen 1996 Karsholt & Nielsen 1998 Scharff & Gudik-Sørensen 2006

Referencer :

  • Hansen, M. 1996. Katalog over Danmarks biller (Catalogue of the Coleoptera of Denmark). Entomologiske Meddelelser 64: 1-231.

  • Karsholt, O. & P.S. Nielsen. 1998. Revideret katalog over de danske sommerfugle. Entomologisk Forening & Lepidopterologisk Forening.

  • Scharff, N. & O. Gudik-Sørensen. 2006. Katalog over Danmarks edderkopper (Araneae). Entomologiske Meddelelser 74: 3-71.